12 بعد از ظهر   زنان خواننده حرمسرای شاه قاجار
mitglieder-des-harems.jpg 
جمعه یازدهم دی 1388به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™