6 بعد از ظهر   بازديد از کمياب ترين عکسهاى قديمى قاجار
ضمن تقدير وتشکر از بازديد علاقمندان به عکسهاىوقديمى وقاجار وضمن پوزش جهت باز نشدن برخى از عکسها به علت مسدود شدن سايتى که عکسهاى قديمى خودم رو در آن آپلود ميکردم بدينوسيله از همه دوستان وعلاقمندان درخواست ميکتم از اينستاگرام من که شامل عکسهاى قديمى وقاجار ميباشد به آدرسwww.instagram.com/afshinarami

مراجعه نماييد

 

جمعه نهم آبان 1393به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™